technology

Monday, August 22, 2005

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

บทที่1
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

แผนการบริหารการสอน
1. ชื่อบท
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2. หัวข้อเนื้อหาประจำบท
2.1 ความหมายของนวัตกรรม
2.2 ความหมายของเทคโนโลยี
2.3 ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
2.4 พัฒนาการของความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
2.5 พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
2.5.1 พัฒนาการก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
2.5.2 พัฒนาการหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
2.5.3 พัฒนาการปัจจุบัน
2.6 ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

3. วัตถุประสงค์
เมื่อนักศึกษา ศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังต่อไปนี้
3.1 บอกความหมายนของนวัตกรรม เทคโนโลยีและเทคโนโลยีการศึกษาได้
3.2 อธิบายพัฒนาการของความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาได้
3.3 อธิบายถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในช่วงระยะเวลาต่างๆได้
3.4ระบุความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาได้

4. รายละเอียดเนื้อหาประจำบท
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ขึ้นอย่างมากมายทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ ทั้งนี้เพ่อสนองความต้องการในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้จะมีตั้งแต่เครื่องใช้สอยภายในบ้านเรือนที่มีขนาดเล็กๆ ไปจนถึงระบบการสื่อสารที่เป็นโครงข่ายโยงใยกันทั่วโลก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (Innovation) ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการทำงานของผู้คนในสังคมปัจจุบันให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้มีการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในวงการศึกษา โดยมุ่งหวังจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม

ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม เป็น แนวคิด หลักการ วิธีการ วิธรปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานด้วย นวัตกกรมเป็นคำกลางๆ ที่สามารถนำไปใช้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หากนำไปใช้กับงานใดก็จะใช้คำของงานนั้นต่อคำท้าย นวัตกรรม เช่น นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้กับการศึกษา เป็นต้น นวัตกรรมไม่สามารถนำไปใช้ได้ทุกหนทุกแห่ง ทั้งนี้เพราะสถานที่แต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องของทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร ทุนและอาคารสถานที่ เป็นต้น ดังนั้นการรับเอาวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง จึงต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ตลอดจนความคุ้มค่าของการนำนวัตกรรมนั้นมาใช้ให้รอบคอบเสียก่อน โดยพิจรณาจากสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. นวัตกรรมที่จะนำมาใช้นั้นต้องมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดกว่าวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด
2. นวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ กับระบบหรือสภาพที่เป็นอยู๋
3. มีการวิจัยหรือกรณีศึกษาที่ยืนยันแน่นอนแล้วว่า สามารถนำไปใช้ได้ดีในสภาวะการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
4. นวัตกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างจริงจัง

ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการนำเอานวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ที่มีทรัพยากรจำกัดและไม่เท่าเทียมกันในแต่ละท้องถิ่น จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มิเช่นนั้นแล้วจะเป็นความสูญเปล่าและสิ้นเปลืองโดยมิได้ประโยชน์อันใดเลย ตัวอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นกันอยู่ในขณะนี้ก็คือการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในสภถานศึกษาทั้งด้านการบริหารงานและด้านการเรียนการสอน ที่มิได้คำนึงถึงปัยหาด้านบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิใวเตอร์ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น การที่ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบถึงความพร้อมของสถานศึกษาและบุคลากรก่อนการนำนวัตกรรมมาใช้ เป็นผลทำให้นวัตกรรมที่นำมาใช้ไม่ก่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าหรืออาจจะไม่ได้ประโยชน์เลย ทั้งนี้เพราะไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะใช้นวัตกรรมนั้น
นวัตกรรมที่นำเข้าใช้กับสถานศึกษาเพื่อช่วยให้การจัดการศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนสามารเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการเรียนด้วย เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “นวัตกรรมการศึกษา” (Education Innovation) ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มากมายทั้งที่เป็นนวัตกรรมที่แพร่หลายแล้วและที่กำลังเผลแพร่อยู่ เช่น สื่อหลายมิติ ความเป็นจริงเสมือน อิรเตอร์เน็ตและการสอนบนเว็บ เป็นต้น

ความหมายของเทคโนโลยี
เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี คนทั่วไปมักนึกถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสมัมยใหม่เครื่องยนต์กลไกหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีระบบการทำงานที่สลับซับซ้อน ยุ่งยากและมีราคาแพงหรือในแง่ของความรู้ระดับสูง ทฤษฎี หรือหลักการใหม่ ที่นำไปใช้แล้วช่วยให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น จากความเข้าใจที่กล่าวมาข้างตนนี้เป็นการมองเทคโนโลยีในแง่ของวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการเทานั้น แต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีมีความหมายที่กว้างขวาง ครอบคลุมสิ่งต่างๆ มากมายดังคำจำกัดความที่มีผู้ให้ไว้ดังนี้
มีผู้ให้ความหมายของคำว่า เทคโนโลยี (Technology) ไว้หลายประการด้วยกันคอื เทคโนโลยีเป็นคำที่มาจากภาษากรีก 2 คำรวมกัน คือ Tekhne ซึ่งหมายถึงศิลปะหรืองานช่างฝีมือ (area of craft) กับคำว่า logia ที่หมายถึง สาขาวิชาของการศึกษา(area of study) เมื่อแปลตามตัวอักษรแล้ว เทคโนโลยี จึงหมายถึง การศึกษาหรือศาสตร์ของงานช่างฝืมือ เทคโนโลยีเป็นการใช้อย่างมีระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่รวบรวมไว้ มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ เทคโนโลยีประกอบด้วยผลรวมของการทดลอง เครื่องมือและกระบวนการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ ทดลองและได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาแล้ว เทคโนโลยีสามารถจำแนกตามลักษณะของเทคโนโลยีได้ 3 ลักษณะ คือ
1. เทคโนโลยีในลักษณัของกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการออกแบบแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้และนำมาใช้ซ้ำได้ในงานต่างๆ
2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี เช่น ฟิล์มภาพยนต์ เป็นผลผลิตของเทคโนลีเช่นเดียวกัน กับเครื่องฉายภาพยนต์ หรือหนังสือก็เป็นผลผลิตของเทคโนโลยีเช่นเดียวกับแท่นพิมพืหนังสือ เป็นต้น
3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการกับผลผลิต (Process and product) ซึ่งจะนำมาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ 3.1 ในลักษณะรวมของกระบวนการและผลผลิต เช่น เทคโนโลยีช่วยให้ระบบการรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของการประดิฬษฐ์อุปกรณ์เพื่อการรับส่งข้อมูล ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ระบบการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
3.2 ในลักษณะของกระบวนการ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากผลผลิตได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานปฏิสัมพันธ์กันระหว่าวตัวเครื่องกับโปรแกรม

เทคโนโลยียังสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ความหมาย คือเทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกะบการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุสาหกรรม เมื่อพิจารณาความหมายของเทคโนโลยีในพจนานุกรรมฉบับบบัณฑิตราชสถานและพจนานุกรมเว็บสเทอรส์จะพบว่า คำนิยามในพจนานุกรมฉบับบบัณฑิตราชสถานมีความหมายแคบกว่าความหมายอันเป็นที่ยอมรับกัยนโดยทั่วไปในเวลานี้และเมื่อแยกคำนิยามออกเป็นข้อๆ ก็จะได้รายละเอียดของเทคโนโลยี ดังนี้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

บทที่1
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

แผนการบริหารการสอน
1. ชื่อบท
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2. หัวข้อเนื้อหาประจำบท
2.1 ความหมายของนวัตกรรม
2.2 ความหมายของเทคโนโลยี
2.3 ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
2.4 พัฒนาการของความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
2.5 พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
2.5.1 พัฒนาการก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
2.5.2 พัฒนาการหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
2.5.3 พัฒนาการปัจจุบัน
2.6 ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

3. วัตถุประสงค์
เมื่อนักศึกษา ศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังต่อไปนี้
3.1 บอกความหมายนของนวัตกรรม เทคโนโลยีและเทคโนโลยีการศึกษาได้
3.2 อธิบายพัฒนาการของความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาได้
3.3 อธิบายถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในช่วงระยะเวลาต่างๆได้
3.4ระบุความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาได้

4. รายละเอียดเนื้อหาประจำบท
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ขึ้นอย่างมากมายทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ ทั้งนี้เพ่อสนองความต้องการในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้จะมีตั้งแต่เครื่องใช้สอยภายในบ้านเรือนที่มีขนาดเล็กๆ ไปจนถึงระบบการสื่อสารที่เป็นโครงข่ายโยงใยกันทั่วโลก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (Innovation) ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการทำงานของผู้คนในสังคมปัจจุบันให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้มีการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในวงการศึกษา โดยมุ่งหวังจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม

ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม เป็น แนวคิด หลักการ วิธีการ วิธรปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานด้วย นวัตกกรมเป็นคำกลางๆ ที่สามารถนำไปใช้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หากนำไปใช้กับงานใดก็จะใช้คำของงานนั้นต่อคำท้าย นวัตกรรม เช่น นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้กับการศึกษา เป็นต้น นวัตกรรมไม่สามารถนำไปใช้ได้ทุกหนทุกแห่ง ทั้งนี้เพราะสถานที่แต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องของทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร ทุนและอาคารสถานที่ เป็นต้น ดังนั้นการรับเอาวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง จึงต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ตลอดจนความคุ้มค่าของการนำนวัตกรรมนั้นมาใช้ให้รอบคอบเสียก่อน โดยพิจรณาจากสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. นวัตกรรมที่จะนำมาใช้นั้นต้องมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดกว่าวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด
2. นวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ กับระบบหรือสภาพที่เป็นอยู๋
3. มีการวิจัยหรือกรณีศึกษาที่ยืนยันแน่นอนแล้วว่า สามารถนำไปใช้ได้ดีในสภาวะการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
4. นวัตกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างจริงจัง

ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการนำเอานวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ที่มีทรัพยากรจำกัดและไม่เท่าเทียมกันในแต่ละท้องถิ่น จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มิเช่นนั้นแล้วจะเป็นความสูญเปล่าและสิ้นเปลืองโดยมิได้ประโยชน์อันใดเลย ตัวอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นกันอยู่ในขณะนี้ก็คือการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในสภถานศึกษาทั้งด้านการบริหารงานและด้านการเรียนการสอน ที่มิได้คำนึงถึงปัยหาด้านบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิใวเตอร์ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น การที่ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบถึงความพร้อมของสถานศึกษาและบุคลากรก่อนการนำนวัตกรรมมาใช้ เป็นผลทำให้นวัตกรรมที่นำมาใช้ไม่ก่อประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าหรืออาจจะไม่ได้ประโยชน์เลย ทั้งนี้เพราะไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะใช้นวัตกรรมนั้น
นวัตกรรมที่นำเข้าใช้กับสถานศึกษาเพื่อช่วยให้การจัดการศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนสามารเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการเรียนด้วย เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “นวัตกรรมการศึกษา” (Education Innovation) ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มากมายทั้งที่เป็นนวัตกรรมที่แพร่หลายแล้วและที่กำลังเผลแพร่อยู่ เช่น สื่อหลายมิติ ความเป็นจริงเสมือน อิรเตอร์เน็ตและการสอนบนเว็บ เป็นต้น

ความหมายของเทคโนโลยี
เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี คนทั่วไปมักนึกถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสมัมยใหม่เครื่องยนต์กลไกหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีระบบการทำงานที่สลับซับซ้อน ยุ่งยากและมีราคาแพงหรือในแง่ของความรู้ระดับสูง ทฤษฎี หรือหลักการใหม่ ที่นำไปใช้แล้วช่วยให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น จากความเข้าใจที่กล่าวมาข้างตนนี้เป็นการมองเทคโนโลยีในแง่ของวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการเทานั้น แต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีมีความหมายที่กว้างขวาง ครอบคลุมสิ่งต่างๆ มากมายดังคำจำกัดความที่มีผู้ให้ไว้ดังนี้
มีผู้ให้ความหมายของคำว่า เทคโนโลยี (Technology) ไว้หลายประการด้วยกันคอื เทคโนโลยีเป็นคำที่มาจากภาษากรีก 2 คำรวมกัน คือ Tekhne ซึ่งหมายถึงศิลปะหรืองานช่างฝีมือ (area of craft) กับคำว่า logia ที่หมายถึง สาขาวิชาของการศึกษา(area of study) เมื่อแปลตามตัวอักษรแล้ว เทคโนโลยี จึงหมายถึง การศึกษาหรือศาสตร์ของงานช่างฝืมือ เทคโนโลยีเป็นการใช้อย่างมีระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่รวบรวมไว้ มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ เทคโนโลยีประกอบด้วยผลรวมของการทดลอง เครื่องมือและกระบวนการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ ทดลองและได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาแล้ว เทคโนโลยีสามารถจำแนกตามลักษณะของเทคโนโลยีได้ 3 ลักษณะ คือ
1. เทคโนโลยีในลักษณัของกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการออกแบบแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้และนำมาใช้ซ้ำได้ในงานต่างๆ
2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี เช่น ฟิล์มภาพยนต์ เป็นผลผลิตของเทคโนลีเช่นเดียวกัน กับเครื่องฉายภาพยนต์ หรือหนังสือก็เป็นผลผลิตของเทคโนโลยีเช่นเดียวกับแท่นพิมพืหนังสือ เป็นต้น
3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการกับผลผลิต (Process and product) ซึ่งจะนำมาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ 3.1 ในลักษณะรวมของกระบวนการและผลผลิต เช่น เทคโนโลยีช่วยให้ระบบการรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของการประดิฬษฐ์อุปกรณ์เพื่อการรับส่งข้อมูล ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ระบบการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
3.2 ในลักษณะของกระบวนการ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากผลผลิตได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานปฏิสัมพันธ์กันระหว่าวตัวเครื่องกับโปรแกรม

เทคโนโลยียังสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ความหมาย คือเทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกะบการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุสาหกรรม เมื่อพิจารณาความหมายของเทคโนโลยีในพจนานุกรรมฉบับบบัณฑิตราชสถานและพจนานุกรมเว็บสเทอรส์จะพบว่า คำนิยามในพจนานุกรมฉบับบบัณฑิตราชสถานมีความหมายแคบกว่าความหมายอันเป็นที่ยอมรับกัยนโดยทั่วไปในเวลานี้และเมื่อแยกคำนิยามออกเป็นข้อๆ ก็จะได้รายละเอียดของเทคโนโลยี ดังนี้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Thursday, August 04, 2005

การเรียนการสอนทางไกล

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญ และจำเป็นอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนา การกระจายเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ กำลังได้รับการยอมรับมากที่สุด จากสถาบันการศึกษาคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ที่ในรูปของ Tele-Education หรือการเรียนการสอนทางไกล ความครอบคลุม และรวดเร็วของในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยลดข้อจำกัดในการศึกษานอกสถานที่ เพราะไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ใด ก็สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ขณะเดียวกันอินเทอร์เน็ต สามารถทำให้เกิดการโต้ตอบ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เสมือนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ประเด็นสำคัญที่ลืมไม่ได้คือ การลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ที่ต่ำกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ บทเรียนที่นักเรียนในโรงเรียนที่ชื่อเสียง สามารถใช้ร่วมกับนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ โอกาสในการรับรู้ ไม่มีความแตกต่าง ช่องว่างของโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ถูกย่นย่อให้แคบลงด้วยเทคโนโลยี
รูปแบบของการเรียนการสอนทางไกล ที่ได้รับความนิยม ทำได้ทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนการสอน โดยมีศูนย์อยู่ในส่วนกลาง เพื่อผลิตเนื้อหาส่งผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณ กระจายผ่านเครือข่ายเคเบิ้ลนำแสง หรือใช้ดาวเทียมยิงสัญญาณไปยังเครื่องรับทางไกลก็ได้ นอกจากนี้สามารถนำเอาห้องเรียนไปไว้บนอินเทอร์เน็ต โดยมีอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเรียน ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการสอนทางไกล ที่ทำให้เว็บเพจกลายเป็นแหล่งความรู้ การเรียนทางไกล ยังทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาที่มีความสนใจ และต้องการหาความรู้เพิ่มเติม จุดเด่นเฉพาะของระบบการเรียนทางไกล ที่มีการพัฒนาอย่างสมบรูณ์ โดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลาง สามารถให้นักเรียนกลับมาทบทวนบทเรียน หรือเรียนซ้ำ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา การเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนทางไกล ควรเริ่มต้นการเลือกเนื้อหาวิชาที่ต้องการ หลังจากนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย เพียงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือระบบเครือข่ายการสอนทางไกลบางแห่ง สามารถทำผ่านโทรทัศน์ ด้วยระบบดาวเทียมเท่านี้ ทั้งนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจหาความรู้ทั่วไป ก็สามารถใช้ประโยชน์ จากการเรียนทางไกลได้อย่างไม่ยาก

โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต


โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้ทุกวันนี้มีบริการไฮเทคเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ให้ผู้คนได้เลือกใช้ตามความต้องการ และหนึ่งในนั้นก็คือ บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่มีการเรียกชื่อที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น Internet Telephone, Net Phone, Voice over Internet Protocal, Voice over IP, VoIP หรือ Web Phone ซึ่งล้วนแต่หมายถึง บริการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารพูดคุย แทนเครื่องโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้PC-to-PC วิธีนี้ผู้ใช้ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งต้นทาง-ปลายทาง และต้องลงโปรแกรมเดียวกัน หรือโปรแกรมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งเป็นวิธีสื่อสาร ที่ไม่ต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์แต่อย่างใดPC-to-Phone เป็นรูปแบบที่ใช้ได้ กับผู้ใช้ต้นทางที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมโทรศัพท์ โดยผู้รับปลายทางใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา วิธีนี้จำเป็นต้องมีผู้ที่ให้บริการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Internet Telephone Service Provider หรือ ITSP) โดยผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการ ตามเวลาที่ใช้จริงPhone-to-PC วิธีนี้ใช้หลักการเดียวกับแบบ PC-to-Phone แต่เปลี่ยนเป็นต้นทางเป็นโทรศัพท์ธรรมดา ในขณะที่ปลายทาง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมโทรศัพท์แทน ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการ ตามเวลาที่ใช้จริงเช่นกันPhone-to-Phone เป็นวิธีที่ทั้งต้นทาง และปลายทางต้องมี ITSP ซึ่งทำให้มีค่าบริการสูงกว่าวิธีอื่นๆ แต่ก็เป็นวิธีที่ง่าย และคุ้นเคยกับการใช้งานที่สุด
อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น สำหรับบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ใช้ต้องซื้อหาเพิ่มเติม จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่แล้ว ก็คือ ซาว์ดการ์ด ลำโพง ไมโครโฟน หูฟัง หรือหูฟังพร้อมไมโครโฟน เอียร์คลิป แฮนด์เซท กล้องวิดีโอ และอุปกรณ์สลับสายระหว่างลำโพงกับเฮดเซทสิ่งที่น่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้คน หันมาใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต เห็นจะได้แก่ อัตราค่าบริการที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับการโทรทางไกล ผ่านโทรศัพท์ธรรมดา โดยผู้ใช้จะเสียเฉพาะค่าโทรศัพท์ ในอัตราแบบ โทรภายในพื้นที่เท่านั้น เพราะการโทรทางไกล จะเรียกผ่าน ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน ซึ่งช่วยผู้ใช้ประหยัดเงิน ในกระเป๋าได้มากทีเดียว

แนะนำตัว


ชื่อ สิริรวี นิ่มตลุง เรียน สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสรี ค่ะ
แล้วจะนำเรื่องราวเทคโนโลยีใหม่ๆมาโพสไว้ให้เพื่อนๆอ่านกันนะคะ

Thursday, July 28, 2005

Sunday, July 17, 2005

I love technology