technology

Thursday, August 04, 2005

การเรียนการสอนทางไกล

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญ และจำเป็นอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนา การกระจายเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ กำลังได้รับการยอมรับมากที่สุด จากสถาบันการศึกษาคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ที่ในรูปของ Tele-Education หรือการเรียนการสอนทางไกล ความครอบคลุม และรวดเร็วของในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยลดข้อจำกัดในการศึกษานอกสถานที่ เพราะไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ใด ก็สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ขณะเดียวกันอินเทอร์เน็ต สามารถทำให้เกิดการโต้ตอบ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เสมือนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ประเด็นสำคัญที่ลืมไม่ได้คือ การลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ที่ต่ำกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ บทเรียนที่นักเรียนในโรงเรียนที่ชื่อเสียง สามารถใช้ร่วมกับนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ โอกาสในการรับรู้ ไม่มีความแตกต่าง ช่องว่างของโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ถูกย่นย่อให้แคบลงด้วยเทคโนโลยี
รูปแบบของการเรียนการสอนทางไกล ที่ได้รับความนิยม ทำได้ทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนการสอน โดยมีศูนย์อยู่ในส่วนกลาง เพื่อผลิตเนื้อหาส่งผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณ กระจายผ่านเครือข่ายเคเบิ้ลนำแสง หรือใช้ดาวเทียมยิงสัญญาณไปยังเครื่องรับทางไกลก็ได้ นอกจากนี้สามารถนำเอาห้องเรียนไปไว้บนอินเทอร์เน็ต โดยมีอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเรียน ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการสอนทางไกล ที่ทำให้เว็บเพจกลายเป็นแหล่งความรู้ การเรียนทางไกล ยังทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาที่มีความสนใจ และต้องการหาความรู้เพิ่มเติม จุดเด่นเฉพาะของระบบการเรียนทางไกล ที่มีการพัฒนาอย่างสมบรูณ์ โดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลาง สามารถให้นักเรียนกลับมาทบทวนบทเรียน หรือเรียนซ้ำ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา การเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนทางไกล ควรเริ่มต้นการเลือกเนื้อหาวิชาที่ต้องการ หลังจากนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย เพียงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือระบบเครือข่ายการสอนทางไกลบางแห่ง สามารถทำผ่านโทรทัศน์ ด้วยระบบดาวเทียมเท่านี้ ทั้งนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจหาความรู้ทั่วไป ก็สามารถใช้ประโยชน์ จากการเรียนทางไกลได้อย่างไม่ยาก

0 Comments:

Post a Comment

<< Home